wtorek, 27. lutego 2024
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

Materiały

Aby mieć możliwość pobrania materiałów ze szkoleń dostępnych tylko dla odpowiednich grup, proszę się zalogować. Formularz logowania.

Prawa autorskie majątkowe i osobiste do wszelkich materiałów szkoleniowych, zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym projektu PL0435, są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie, zwielokrotnienie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, użyczenie, przeróbka materiałów w całości lub części jest zabronione.
Materiały szkoleniowe mogą być wykorzystane wyłącznie na własny użytek jako pomoc w samodzielnym kształceniu.

Zawartość zamieszczonych w niniejszym portalu materiałów szkoleniowych została opracowana przez zewnętrznych wykładowców szkoleń realizowanych w ramach projektu pomocy technicznej PL0435 i w żadnym razie nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności za opinie i treści zawarte w materiałach szkoleniowych zamieszczonych w portalu projektu pomocy technicznej PL0435.


Nr szkolenia Tytuł szkolenia Data Załączniki
1.Agenda szkolenia: Szacowanie kapitału wewnętrznego / ekonomicznego przez banki oraz firmy inwestycyjne (ICAAP - proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej) - przykłady funkcjonowania modeli kapitału ekonomicznego w bankach i firmach inwestycyjnych, z uwzględnieniem stosowanych metod i modeli szacowania kapitału na poszczególne rodzaje ryzyka, stosowanych efektów dywersyfikacji, mechanizmów alokacji kapitału, transferu kapitału pomiędzy jednostkami grupy17-19.02.2010,
24-26.02.2010,
3-5.03.2010
Dla: Wszyscy
1.Materiały: Szacowanie kapitału wewnętrznego / ekonomicznego przez banki oraz firmy inwestycyjne (ICAAP - proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej) - przykłady funkcjonowania modeli kapitału ekonomicznego w bankach i firmach inwestycyjnych, z uwzględnieniem stosowanych metod i modeli szacowania kapitału na poszczególne rodzaje ryzyka, stosowanych efektów dywersyfikacji, mechanizmów alokacji kapitału, transferu kapitału pomiędzy jednostkami grupy17-19.02.2010,
24-26.02.2010,
3-5.03.2010
Dla: UKNF
2Agenda szkolenia: Testy warunków skrajnych. Budowanie scenariuszy w ramach przeprowadzania testów warunków skrajnych dla poszczególnych rodzajów ryzyka, scenariusze warunków skrajnych dla wielu ryzyk jednocześnie, działania podejmowane jako rezultat przeprowadzonych testów warunków skrajnych, wielkość alokowanego kapitału na ryzyka a wyniki testów warunków skrajnych20-22.01.2010,
25-27.01.2010,
3-5.02.2010
Dla: Wszyscy
2.Materiały: Testy warunków skrajnych. Budowanie scenariuszy w ramach przeprowadzania testów warunków skrajnych dla poszczególnych rodzajów ryzyka, scenariusze warunków skrajnych dla wielu ryzyk jednocześnie, działania podejmowane jako rezultat przeprowadzonych testów warunków skrajnych, wielkość alokowanego kapitału na ryzyka a wyniki testów warunków skrajnych20-22.01.2010,
25-27.01.2010,
3-5.02.2010
Dla: UKNF
3.Agenda szkolenia: Zarządzanie płynnością banku oraz firm inwestycyjnych w sytuacjach kryzysowych - planowanie awaryjne płynności, testy warunków skrajnych w odniesieniu do ryzyka płynności, przykłady scenariuszy planów awaryjnych z banków, zastosowanie scenariuszy awaryjnych w warunkach kryzysu21-23.07.2010 i 28-30.07.2010Dla: Wszyscy
3.Materiały: Zarządzanie płynnością banku oraz firm inwestycyjnych w sytuacjach kryzysowych - planowanie awaryjne płynności, testy warunków skrajnych w odniesieniu do ryzyka płynności, przykłady scenariuszy planów awaryjnych z banków, zastosowanie scenariuszy awaryjnych w warunkach kryzysu21-23.07.2010 i 28-30.07.2010Dla: UKNF
3.Materiały dodatkowe: Zarządzanie płynnością banku oraz firm inwestycyjnych w sytuacjach kryzysowych - planowanie awaryjne płynności, testy warunków skrajnych w odniesieniu do ryzyka płynności, przykłady scenariuszy planów awaryjnych z banków, zastosowanie scenariuszy awaryjnych w warunkach kryzysu21-23.07.2010 i 28-30.07.2010Dla: UKNF
4.Agenda szkolenia: Walidacja modeli ryzyka kredytowego, tworzenie i charakterystyka baz danych na potrzeby modelowania ryzyka kredytowego17-19.03.2010,
30.03-1.04.2010
Dla: Wszyscy
4.Materiały: Walidacja modeli ryzyka kredytowego, tworzenie i charakterystyka baz danych na potrzeby modelowania ryzyka kredytowego17-19.03.2010,
30.03-1.04.2010
Dla: UKNF
5.Agenda szkolenia: Praktyczne aspekty sekurytyzacji - zarządzanie ryzykiem związanym z sekurytyzacją, praktyka bankowa w zakresie sekurytyzacji.19-21.04.2010Dla: Wszyscy
5.Materiały: Praktyczne aspekty sekurytyzacji - zarządzanie ryzykiem związanym z sekurytyzacją, praktyka bankowa w zakresie sekurytyzacji.19-21.04.2010Dla: UKNF
6.Agenda szkolenia: Kredytowe instrumenty pochodne - wycena, kalkulacja ryzyka, ocena ryzyka w świetle dyrektywy ws. adekwatności kapitałowej oraz ostatnich wydarzeń rynkowych20-22.09.2010Dla: Wszyscy
6.Materiały: Kredytowe instrumenty pochodne - wycena, kalkulacja ryzyka, ocena ryzyka w świetle dyrektywy ws. adekwatności kapitałowej oraz ostatnich wydarzeń rynkowych20-22.09.2010Dla: UKNF
7.Agenda szkolenia: Zarządzanie, w tym ograniczanie i pomiar ryzyk trudno mierzalnych (m.in.. Reputacji, strategicznego, prawnego i modeli11-13.08.2010 i 18-20.08.2010Dla: Wszyscy
7.Materiały: Zarządzanie, w tym ograniczanie i pomiar ryzyk trudno mierzalnych (m.in.. Reputacji, strategicznego, prawnego i modeli11-13.08.2010 i 18-20.08.2010Dla: UKNF
8. Agenda szkolenia: Warsztaty szkoleniowe z ryzyka operacyjnego - analiza zaawansowanych technik zarządzania i pomiaru w ryzyku operacyjnym, poziom zaawansowany. Tworzenie modeli na bazie 20-22.07.2010 i 26-28.07.2010Dla: Wszyscy
8.Materiały: Warsztaty szkoleniowe z ryzyka operacyjnego - analiza zaawansowanych technik zarządzania i pomiaru w ryzyku operacyjnym, poziom zaawansowany. Tworzenie modeli na bazie 20-22.07.2010 i 26-28.07.2010Dla: UKNF
9.Agenda szkolenia: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym - kalkulacja miar ryzyka w świetle dyrektywy ws. adekwatności kapitałowej - metody zaawansowane oraz ćwiczenia praktyczne14-16.06.20010 i 21-23.06.2010Dla: Wszyscy
9.Materiały: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym - kalkulacja miar ryzyka w świetle dyrektywy ws. adekwatności kapitałowej - metody zaawansowane oraz ćwiczenia praktyczne14-16.06.20010 i 21-23.06.2010Dla: UKNF
10.Agenda szkolenia: Seminarium szkoleniowe z zakresu dyrektyw MiFID i UCITS 2-3.12.2010 (UCITS) i 7-8.12.2010 (MiFID)Dla: Wszyscy
10.Materiały: Seminarium szkoleniowe z zakresu dyrektyw MiFID i UCITS 2-3.12.2010 (UCITS) i 7-8.12.2010 (MiFID)Dla: UKNF
11.Agenda szkolenia: Szkolenie Dyrektywa ws. Rynków Instrumentów Finansowych (MIFID) a Dyrektywa ws. Pośrednictwa Ubezpieczeniowego (IMD)13-15.12.2010Dla: Wszyscy
11.Materiały: Szkolenie Dyrektywa ws. Rynków Instrumentów Finansowych (MIFID) a Dyrektywa ws. Pośrednictwa Ubezpieczeniowego (IMD)13-15.12.2010Dla: UKNF
12.Agenda szkolenia: Pośrednictwo finansowe w krajach Unii Europejskiej, rodzaje pośredników, przedmiot i zakres działalności oraz nadzór nad pośrednikami finansowymi.17-19 i 20-24.01.2011Dla: Wszyscy
12.Materiały: Pośrednictwo finansowe w krajach Unii Europejskiej, rodzaje pośredników, przedmiot i zakres działalności oraz nadzór nad pośrednikami finansowymi.17-19 i 20-24.01.2011Dla: UKNF
13.Agenda szkolenia: Pośrednictwo ubezpieczeniowe a wdrożenie Dyrektywy ws. pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zasady funkcjonowania pośredników ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej, zakres czynności pośredników ubezpieczeniowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zasady funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej, nadzór nad pośrednikami ubezpieczeniowymi w krajach Unii Europejskiej oraz międzynarodowe prawo prywatne i przepisy transgraniczne w zakresie działalności ubezpieczeniowej.15-17.12.2010, 20-22.12.2010 i 12-14.01.2011Dla: Wszyscy
13.Materiały: Pośrednictwo ubezpieczeniowe a wdrożenie Dyrektywy ws. pośrednictwa ubezpieczeniowego. Zasady funkcjonowania pośredników ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej, zakres czynności pośredników ubezpieczeniowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zasady funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej, nadzór nad pośrednikami ubezpieczeniowymi w krajach Unii Europejskiej oraz międzynarodowe prawo prywatne i przepisy transgraniczne w zakresie działalności ubezpieczeniowej.15-17.12.2010, 20-22.12.2010 i 12-14.01.2011Dla: UKNF
14.Agenda szkolenia: Koordynacja wspólnotowa w zakresie emerytur i rent w Unii Europejskiej. Podstawy prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego we Wspólnocie – omówienie obowiązujących i planowanych regulacji prawnych.17.12.2009Dla: Wszyscy
14.Materiały: Koordynacja wspólnotowa w zakresie emerytur i rent w Unii Europejskiej. Podstawy prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego we Wspólnocie – omówienie obowiązujących i planowanych regulacji prawnych.17.12.2009Dla: Wszyscy
15. Agenda szkolenia: Koordynacja wspólnotowa w zakresie emerytur i rent w Unii Europejskiej. Ustalanie uprawnień oraz obliczanie wysokości emerytur i rent osobom zamieszkałym w Polsce lub w innych państwach członkowskich, posiadającym, oprócz polskich okresów ubezpieczenia również okresy ubezpieczenia przebyte w innych państwach członkowskich a także posiadającym ubezpieczenia przebyte wyłącznie w innych niż Polska państwach członkowskich5.04.2011Dla: Wszyscy
15.Materiały: Koordynacja wspólnotowa w zakresie emerytur i rent w Unii Europejskiej. Ustalanie uprawnień oraz obliczanie wysokości emerytur i rent osobom zamieszkałym w Polsce lub w innych państwach członkowskich, posiadającym, oprócz polskich okresów ubezpieczenia również okresy ubezpieczenia przebyte w innych państwach członkowskich a także posiadającym ubezpieczenia przebyte wyłącznie w innych niż Polska państwach członkowskich5.04.2011Dla: UKNF
16.Agenda szkolenia: Ocena prawdopodobnych skutków zrealizowania się ryzyka za pomocą testów stresu oraz wyznaczanie kapitałów niezbędnych do pokrycia strat wynikających ze zrealizowania się ryzyka08.07.2010 (zakłady ubezpieczeń), 09.07.2010 (UKNF i MF)Dla: Wszyscy
16.Materiały: Ocena prawdopodobnych skutków zrealizowania się ryzyka za pomocą testów stresu oraz wyznaczanie kapitałów niezbędnych do pokrycia strat wynikających ze zrealizowania się ryzyka08.07.2010 (zakłady ubezpieczeń), 09.07.2010 (UKNF i MF)DLA: UKNF
DLA: MF
Dla: ZU
17.Agenda szkolenia: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów kalibracji26.07.2010 (zakłady ubezpieczeń), 27.07.2010 (UKNF i MF)Dla: Wszyscy
17.Materiały: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów kalibracji26.07.2010 (zakłady ubezpieczeń), 27.07.2010 (UKNF i MF)Dla: UKNF
Dla: MF
Dla: ZU
18.Agenda szkolenia dla UKNF i MF: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów statystycznych (jakości danych)24.08.2010 (UKNF i MF)Dla: Wszyscy
18.Agenda szkolenia dla zakładów ubezpieczeń: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów statystycznych (jakości danych)25.08.2010 (zakłady ubezpieczeń)Dla: Wszyscy
18.Materiały: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów statystycznych (jakości danych)24.08.2010 (UKNF i MF), 25.08.2010 (zakłady ubezpieczeń)Dla: UKNF
Dla: MF
Dla: ZU
19.Agenda szkolenia dla zakładów ubezpieczeń: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Walidacja modeli przez zakłady ubezpieczeń oraz ocena (akceptacja) modeli przez organy nadzoru. Standardy dokumentacji.17.01.2011 (zakłady ubezpieczeń)Dla: Wszyscy
19.Agenda szkolenia dla UKNF i MF: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Walidacja modeli przez zakłady ubezpieczeń oraz ocena (akceptacja) modeli przez organy nadzoru. Standardy dokumentacji.18.01.2011 (UKNF z MF)Dla: Wszyscy
19.Materiały: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Walidacja modeli przez zakłady ubezpieczeń oraz ocena (akceptacja) modeli przez organy nadzoru. Standardy dokumentacji.17.01.2011 (zakłady ubezpieczeń) i 18.01.2011 (UKNF z MF)Dla: ZU
Dla: UKNF
Dla: MF
20.Agenda szkolenia: Wycena aktywów i pasywów oraz sprawozdawczość w systemie Wypłacalność II14.04.2011 (zakłady ubezpieczeń), 15.04.2011 (UKNF i MF)Dla: Wszyscy
20.Materiały: Wycena aktywów i pasywów oraz sprawozdawczość w systemie Wypłacalność II14.04.2011 (zakłady ubezpieczeń), 15.04.2011 (UKNF i MF)Dla: UKNF
Dla: MF
Dla: ZU
21. Agenda szkolenia dla UKNF i MF: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów walidacji (backtesting, testy stresu, analizy scenariuszowe, analizy wrażliwości).13-14.01.2011 (UKNF z MF)Dla: Wszyscy
21.Agenda szkolenia dla zakładów ubezpieczeń: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów walidacji (backtesting, testy stresu, analizy scenariuszowe, analizy wrażliwości).20-21.01.2011 (zakłady ubezpieczeń)Dla: Wszyscy
21.Materiały: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów walidacji (backtesting, testy stresu, analizy scenariuszowe, analizy wrażliwości).13-14.01.2011 (UKNF z MF) i 20-21.01.2011 (zakłady ubezpieczeń)Dla: UKNF
Dla: MF
Dla: ZU
22.Agenda szkolenia dla UKNF i MF: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny testu użyteczności.17.01.2011 (UKNF z MF) Dla: Wszyscy
22.Agenda szkolenia dla zakładów ubezpieczeń: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny testu użyteczności.19.01.2011 (zakłady ubezpieczeń)Dla: Wszyscy
22.Materiały: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny testu użyteczności.17.01.2011 (UKNF z MF) i 19.01.2011 (zakłady ubezpieczeń)Dla: UKNF
Dla: ZU
Dla: MF
23.Agenda szkolenia: Ryzyko w modelach wewnętrznych działalności zakładu ubezpieczeń26.04.2010Dla: Wszyscy
23.Materiały: Ryzyko w modelach wewnętrznych działalności zakładu ubezpieczeń26.04.2010Dla: MF
Dla: UKNF
24.Agenda szkolenia: Modelowanie działalności zakładu ubezpieczeń23.08.2010Dla: Wszyscy
24.Materiały: Modelowanie działalności zakładu ubezpieczeń23.08.2010Dla: UKNF
Dla: MF
25.Agenda szkolenia: Ryzyko oraz zarządzanie ryzykiem28.07.2010Dla: Wszyscy
25.Materiały: Ryzyko oraz zarządzanie ryzykiem28.07.2010Dla: UKNF
Dla: MF
26.Agenda szkolenia: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Uogólnione modele liniowe (Generalized Linear Models - GLM)6-8.12.2010Dla: Wszyscy
26.Materiały: Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach dyrektywy Wypłacalność II. Uogólnione modele liniowe (Generalized Linear Models - GLM)6-8.12.2010Dla: UKNF
27.Agenda szkolenia: Zarządzanie ryzykiem rynkowym w funduszach inwestycyjnych w oparciu o implementację do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 2009/65/WE oraz 2010/43/UE7, 8 i 11.04.2011Dla: Wszyscy
27.Materiały: Zarządzanie ryzykiem rynkowym w funduszach inwestycyjnych w oparciu o implementację do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 2009/65/WE oraz 2010/43/UE7, 8 i 11.04.2011Dla: UKNF
28.Agenda szkolenia: Zarządzanie ryzykiem kontrahenta (w tym ryzykiem koncentracji), płynności (w tym ryzykiem płynności rynku) i operacyjnym w funduszach inwestycyjnych w oparciu o implementację do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 2009/65/WE oraz 2010/43/UE12, 13 i 15.04.2011Dla: Wszyscy
28.Materiały: Zarządzanie ryzykiem kontrahenta (w tym ryzykiem koncentracji), płynności (w tym ryzykiem płynności rynku) i operacyjnym w funduszach inwestycyjnych w oparciu o implementację do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 2009/65/WE oraz 2010/43/UE12, 13 i 15.04.2011Dla: UKNF
29.Agenda szkolenia: Asset i Liability Management z uwzględnieniem metod badania oraz ryzyk występujących w obszarze ALM w odniesieniu do działalności zakładów ubezpieczeń w oparciu o wymogi dyrektywy 2009/138/WE11-12.04.2011Dla: Wszyscy
29Materiały: Asset i Liability Management z uwzględnieniem metod badania oraz ryzyk występujących w obszarze ALM w odniesieniu do działalności zakładów ubezpieczeń w oparciu o wymogi dyrektywy 2009/138/WE11-12.04.2011Dla: UKNF

TopTop printPrint

Certificate: ISO 27001
The publication expresses exclusively the views of the author and cannot be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
В публікації представлено виключно погляди автора і їх не можна ототожнювати з офіційною позицією Міністерства закордонних справ РП.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion 2011 SP1