wtorek, 27. lutego 2024
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

Harmonogram szkoleń na lata 2009 - 2011

aktualizacja – 20.04.2011

 

 

Nr

 

 

Tytuł szkolenia

 

Termin

1

 

Szkolenia dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Finansów do prowadzenia nadzoru finansowego w oparciu o dyrektywy i przepisy Unii Europejskiej.

 

1.

Szacowanie kapitału wewnętrznego / ekonomicznego przez banki oraz firmy inwestycyjne (ICAAP - proces wewnętrznej oceny adekwatności kapitałowej) - przykłady funkcjonowania modeli kapitału ekonomicznego w bankach i firmach inwestycyjnych, z uwzględnieniem stosowanych metod  i modeli szacowania kapitału na poszczególne rodzaje ryzyka, stosowanych efektów dywersyfikacji, mechanizmów alokacji kapitału, transferu kapitału pomiędzy jednostkami grupy (3 dniowe, każdego dnia ok. 70 uczestników).

17-19.02.2010

24-26.02.2010

3-5.03.2010

2.

Testy warunków skrajnych (testy stresu). Budowanie scenariuszy w ramach przeprowadzania testów warunków skrajnych dla poszczególnych rodzajów ryzyka, scenariusze warunków skrajnych dla wielu ryzyk jednocześnie, działania podejmowane jako rezultat przeprowadzonych testów warunków skrajnych, wielkość alokowanego kapitału na ryzyka a wyniki testów warunków skrajnych (3 dniowe, każdego dnia ok. 50 uczestników).

20-22.01.2010

25-27.01.2010

3-5.02.2010

3.

Zarządzanie płynnością banku oraz firm inwestycyjnych w sytuacjach kryzysowych - planowanie awaryjne płynności, testy warunków skrajnych w odniesieniu do ryzyka płynności, przykłady scenariuszy planów awaryjnych z banków, zastosowanie scenariuszy awaryjnych w warunkach kryzysu (3 dniowe, każdego dnia ok. 50 uczestników).

21-23.07.2010

28-30.07.2010

4.

Walidacja modeli ryzyka kredytowego, tworzenie i charakterystyka baz danych na potrzeby modelowania ryzyka kredytowego (3 dniowe, każdego dnia ok. 30 uczestników).

17-19.03.2010

30.03-1.04.2010

5.

Praktyczne aspekty sekurytyzacji - zarządzanie ryzykiem związanym z sekurytyzacją, praktyka bankowa w zakresie sekurytyzacji (3 dniowe, każdego dnia ok. 30 uczestników).

19-21.04.2010

6.

Kredytowe instrumenty pochodne - wycena, kalkulacja ryzyka, ocena ryzyka w świetle dyrektywy ws. adekwatności kapitałowej oraz ostatnich wydarzeń rynkowych (3 dniowe, każdego dnia ok. 30 uczestników).

20-22.09.2010

7.

Zarządzanie, w tym ograniczanie i pomiar ryzyk trudno mierzalnych (m.in. reputacji, strategicznego, prawnego i modeli) (3 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).

11-13.08.2010

18-20.08.2010

8.

Warsztaty szkoleniowe z ryzyka operacyjnego - analiza zaawansowanych technik zarządzania i pomiaru w ryzyku operacyjnym, poziom zaawansowany. Tworzenie modeli na bazie danych (3 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).

20-22.07.2010

26-28.07.2010

9.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym - kalkulacja miar ryzyka w świetle dyrektywy ws. adekwatności kapitałowej  - metody zaawansowane oraz ćwiczenia praktyczne (3 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).

14-16.06.2010

21-23.06.2010

10.

Dyrektywa ws. Rynków Instrumentów Finansowych (MIFID). Wymogi dotyczące ochrony klienta w świetle tejże dyrektywy. Działalność przedstawiciela firmy inwestycyjnej w świetle tejże dyrektywy - rozwiązania w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Modele dystrybucji funduszy inwestycyjnych w świetle dyrektywy ws. koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (2 dni – MIFID, 2 dni UCITS, każdego dnia ok. 40 uczestników).

2-3.12.2010 (MiFID)

7-8.12.2010 (UCITS)

 

11.

Dyrektywa ws. Rynków Instrumentów Finansowych (MIFID) a Dyrektywa ws. Pośrednictwa Ubezpieczeniowego (IMD) - produkty substytucyjne (3 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).

13-15.12.2010

 

12.

Pośrednictwo finansowe w krajach Unii Europejskiej, rodzaje pośredników finansowych, przedmiot i zakres działalności oraz nadzór nad pośrednikami finansowymi. (3 dwudniowe cykle, każdego dnia ok. 40 uczestników).

17-19.01.2011

20-24.01.2011

13.

Pośrednictwo ubezpieczeniowe a wdrożenie Dyrektywy ws. pośrednictwa ubezpieczeniowego.  Zasady funkcjonowania pośredników ubezpieczeniowych w Unii Europejskiej, zakres czynności pośredników ubezpieczeniowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zasady funkcjonowania rejestru pośredników ubezpieczeniowych w krajach Unii Europejskiej, nadzór nad pośrednikami ubezpieczeniowymi w krajach Unii Europejskiej oraz międzynarodowe prawo prywatne i przepisy transgraniczne w zakresie działalności ubezpieczeniowej (3 trzydniowe cykle, każdego dnia ok. 40 uczestników).

15-17.12.2010

20-22.12.2010

12-14.01.2011

14.

Koordynacja wspólnotowa w zakresie emerytur i rent w Unii Europejskiej. Podstawy prawne koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego we Wspólnocie - omówienie obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych. Podstawowe grupy świadczeń podlegających koordynacji, tj. z tyt. inwalidztwa, starości, wypadków przy pracy i chorób zawodowych, śmierci oraz dla dzieci pozostających na utrzymaniu emerytów lub rencistów oraz dla sierot. Praktyczne aspekty funkcjonowania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego - przykłady ukazujące realne zastosowanie zasad (1 dniowe, ok. 30 uczestników).

17.12.2009

 

15.

Koordynacja wspólnotowa w zakresie emerytur i rent w Unii Europejskiej. Ustalanie uprawnień oraz obliczanie wysokości emerytur i rent osobom zamieszkałym w Polsce lub w innych państwach członkowskich, posiadającym, oprócz polskich okresów ubezpieczenia również okresy ubezpieczenia przebyte w innych państwach członkowskich a także posiadającym ubezpieczenia przebyte wyłącznie w innych niż Polska państwach członkowskich (1 dniowe, ok. 30 uczestników).

5.04.2011

II

Szkolenia dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Ministerstwa Finansów oraz zakładów ubezpieczeń do prowadzenia nadzoru w oparciu o ryzyko w zakresie ubezpieczeń zgodnie z Dyrektywą Wypłacalność II.

 

* Udział w szkoleniach będzie się odbywał na podstawie zaproszeń wysyłanych przez UKNF do poszczególnych zakładów ubezpieczeń i Ministerstwa Finansów w Polsce.

16.

Ocena prawdopodobnych skutków zrealizowania się ryzyka za pomocą testów stresu oraz wyznaczanie kapitałów niezbędnych do pokrycia strat wynikających ze zrealizowania się ryzyka (2 dniowe, każdego dnia ok. 50 uczestników). *

8.07.2010 (zakłady ubezpieczeń)

9.07.2010

(UKNF i MF)

17.

Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów kalibracji (2 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).*

26.07.2010

(zakłady ubezpieczeń)

27.07.2010

(UKNF i MF)

18.

Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów statystycznych (jakości danych) (2 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).*

24.08.2010 (UKNF i MF)

25.08.2010

(zakłady ubezpieczeń)

19.

Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Walidacja modeli przez zakłady ubezpieczeń oraz ocena (akceptacja) modeli przez organy nadzoru. Standardy dokumentacji (2 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).*

17.01.2011

(zakłady ubezpieczeń)

18.01.2011

(UKNF i MF

20.

Wycena aktywów i pasywów oraz sprawozdawczość w systemie Wypłacalność II) (dwa 1 dniowe cykle dla UKNF i zakładów ubezpieczeń, każdego dnia ok. 40 uczestników)*.

14.04.2011

(zakłady ubezpieczeń)

15.04.2011

(UKNF i MF)

21.

Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny standardów walidacji (backtesting, testy stresu, analizy scenariuszowe, analizy wrażliwości) (4 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).*

13-14.01.2011 (UKNF i MF)

20-21.01.2011 (zakłady ubezpieczeń)

 

22.

Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Praktyczne aspekty weryfikacji spełnienia przez model wewnętrzny testu użyteczności (2 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).*

17.01.2011 (UKNF i MF)

19.01.2011 (zakłady ubezpieczeń)

III

Szkolenia dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwa Finansów w zakresie wdrażania acquis zgodnie z Dyrektywą Wypłacalność II.

23.

Ryzyko w modelach wewnętrznych działalności zakładu ubezpieczeń (1 dniowe, ok. 50 uczestników).

26.04.2010

 

24.

Modelowanie działalności zakładu ubezpieczeń (1 dniowe, ok. 50 uczestników).

 

23.08.2010

25.

Ryzyko oraz zarządzanie ryzykiem (1 dniowe, ok. 50 uczestników).

 

28.07.2010

26.

Modele wewnętrzne zakładów ubezpieczeń i ubezpieczeniowych grup kapitałowych w ramach Dyrektywy Wypłacalność II. Uogólnione modele liniowe (Generalized Linear Models - GLM) (3 dniowe, każdego dnia ok. 40 uczestników).

6-8.12.2010

 

 

Dodatkowe szkolenia dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Finansów do prowadzenia nadzoru finansowego w oparciu o dyrektywy i przepisy Unii Europejskiej.      

 

27.

Zarządzanie ryzykiem rynkowym w funduszach inwestycyjnych w oparciu o implementację do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 2009/65/WE oraz 2010/43/UE. (3 dniowe, każdego dnia ok. 20 uczestników).

7, 8 i 11.04.2011

28.

Zarządzanie ryzykiem kontrahenta (w tym ryzykiem koncentracji), płynności (w tym ryzykiem płynności rynku) i operacyjnym w funduszach inwestycyjnych w oparciu o implementację do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy 2009/65/WE oraz 2010/43/UE. (3 dniowe, każdego dnia ok. 20 uczestników).

12, 13 i 15.04.2011

29.

Asset i Liability Management z uwzględnieniem metod badania oraz ryzyk występujących w obszarze ALM w odniesieniu do działalności zakładów ubezpieczeń w oparciu o wymogi dyrektywy 2009/138/WE (2 dniowe, każdego dnia ok. 30 uczestników).

11-12.04.2011


TopTop printPrint

Certificate: ISO 27001
The publication expresses exclusively the views of the author and cannot be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
В публікації представлено виключно погляди автора і їх не можна ототожнювати з офіційною позицією Міністерства закордонних справ РП.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion 2011 SP1