wtorek, 27. lutego 2024
engEnglish version
Sitemap
Plac Powstańców Warszawy 100-950 WarszawaTel. (48) 22 262-50-00Fax (48) 22 262-51-11 (95)
Norway Grants

Informacje ogólne

Projekt pomocy technicznej „Wzmocnienie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie prawidłowego wprowadzania w życie dorobku prawnego Wspólnoty w obszarze rynku finansowego” (PL0435).

Powyższy projekt był realizowany przez Urząd KNF przy dofinansowaniu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) w ramach priorytetu 2.10 Programu Operacyjnego - Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire w okresie wrzesień 2009 – kwiecień 2011.

W ramach projektu zostały pomyślnie zrealizowane wszystkie zaplanowane, jak również dodatkowe działania projektowe, obejmujące w szczególności: przygotowanie i przeprowadzenie 29 specjalistycznych modułów szkoleniowych dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), Ministerstwa Finansów (MF) oraz zakładów ubezpieczeń; jak również wykonanie 6 specjalistycznych ekspertyz i opracowań poświęconych problematyce wdrażania acquis communautaire w obszarze rynku finansowego do wykorzystania na potrzeby realizacji zadań nadzoru w Polsce.

Cele projektu:

Cel główny projektu- wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym.

Cel bezpośredni projektu- wzmocnienie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych Urzędu KNF w zakresie obowiązującego dorobku prawnego UE w obszarze rynku finansowego poprzez przeprowadzenie szkoleń dotyczących w głównej mierze problematyki następujących Dyrektyw i regulacji UE:

  • Dyrektywy ws. rynków instrumentów finansowych (MIFID - Markets in Financial Instruments Directive);
  • Dyrektywy ws. wymogów kapitałowych (CRD - Capital Requirements Directive);
  • Dyrektywy ws. adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (CAD - Capital Adequacy Directive);
  • Dyrektywy ws. pośrednictwa ubezpieczeniowego (IMD - Insurance Mediation Directive);
  • Dyrektywy ws. koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS - Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities);
  • Dyrektywy ws. podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - Wypłacalność II (Directive on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance SOLVENCY II);
  • Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 ws. stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin,  Rozporządzenia Rady nr 574/72 ws. wykonywania rozporządzenia nr 1408/71 oraz Rozporządzenia Rady nr 859/2003 rozszerzające przepisy rozporządzenia nr 1408/71 i 574/72.

Zarówno cele jak i rezultaty zostały osiągnięte zgodnie z założeniami projektu.

Realizacja szerokiego wachlarza specjalistycznych działań projektowych przyczyniła się do wzmocnienia Urzędu KNF w zakresie obowiązującego dorobku prawnego UE w obszarze rynku finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności tego rynku. Zarówno zrealizowane szkolenia jak i opracowane publikacje pomogą w prawidłowym wdrażaniu acquis w obszarze rynku finansowego, wzmacniając polski organ nadzoru w zakresie wykładni przepisów wspólnotowych oraz budowy zaplecza legislacyjnego.

Przeprowadzenie wysoce specjalistycznych szkoleń zarówno dla pracowników nadzoru jak i zakładów ubezpieczeń wspierało promocję rozwiązań legislacyjnych zapewniających prawidłowe wdrażanie acquis zgodnie z dyrektywą Wypłacalność II. Edukacja administracji oraz zakładów ubezpieczeń poprzez szkolenia stanowiła działania przygotowawcze zarówno dla organu nadzoru jak i rynku ubezpieczeń do sprawnego wdrożenia rozwiązań legislacyjnych.

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom pracownicy UKNF zdobyli nową wiedzę i umiejętności, wspierające przygotowanie Urzędu KNF do wdrożenia nadzoru opartego na ryzyku zgodnie z rozwiązaniami legislacyjnymi określonymi w dyrektywach UE.

W wyniku przeprowadzonych szkoleń zostały podniesione kompetencje pracowników Urzędu KNF, zakładów ubezpieczeń oraz MF w zakresie dyrektyw finansowych UE, w szerszym od zakładanego zakresie - zarówno ze względu na zwiększoną ilość szkoleń, jak i wielkość grup szkoleniowych - w odpowiedzi na bieżące potrzeby, zgłoszone szczególnie przez zakłady ubezpieczeń.

Podsumowując, w ramach projektu w okresie od grudnia 2009 do kwietnia 2011 roku, zrealizowano 29 modułów szkoleniowych dla 1341 uczestników, reprezentujących zarówno nadzór, jak i sektor ubezpieczeniowy w Polsce. Łącznie przeszkolono 628 osób (przy czym część pracowników UKNF, MF i zakładów ubezpieczeń uczestniczyła w kilku szkoleniach). W szczególności: łączna liczba pracowników UKNF, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorczo-legislacyjne przekroczyła ponad dwukrotnie zaplanowany poziom (432 osób zamiast 160); liczba pracowników zakładów ubezpieczeń, którzy nabyli nową wiedzę z zakresu postanowień Dyrektywy Wypłacalność II przekroczyła sześciokrotnie pierwotnie zaplanowany poziom (191 osób zamiast 30); liczba pracowników MF była nieznacznie niższa niż planowano (4 zamiast 5 osób). Szkolenia zostały przeprowadzone przez krajowych i zagranicznych ekspertów oraz praktyków w obszarach objętych przedmiotem szkoleń. Należy podkreślić, iż wyniki ankiet ewaluacyjnych po seminariach szkoleniowych pokazują, iż uczestnicy wysoko ocenili zarówno materiały szkoleniowe jak i merytoryczny poziom szkoleń. Materiały szkoleniowe przekazano wszystkim uczestnikom, jak również udostępniono za pośrednictwem portalu projektu dla różnych grup odbiorców (pracownicy nadzoru, MF i zakładów ubezpieczeń). Ponadto 6 specjalistycznych ekspertyz, sporządzonych przez zewnętrznych ekspertów,  zostało przekazanych właściwym departamentom do wykorzystania podczas bieżącej realizacji zadań nadzorczych Urzędu KNF.

Wykaz zrealizowanych szkoleń znajduje się w zakładce Szkolenia .

Realizacja projektu:

wrzesień 2009 – kwiecień 2011. W II i III kw. 2011 realizowano działania zamykające projekt.

Informacje o źródłach finansowania projektu PL0435

Całkowity budżet przyznany przez Norweski MSZ wynosił: 713 542 euro, w tym dofinansowanie NMF 606 511 euro (85%), budżet UKNF – 107 031 euro (15%).

Rzeczywisty całkowity koszt kwalifikowalny projektu był niższy od zakładanego i wyniósł: 607 570 euro.


TopTop printPrint

Certificate: ISO 27001
The publication expresses exclusively the views of the author and cannot be identified with the official stance of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
В публікації представлено виключно погляди автора і їх не можна ототожнювати з офіційною позицією Міністерства закордонних справ РП.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion 2011 SP1