Projekt współpracy rozwojowej nr 348/2016
,,Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy”
Większy tekst
English version
Kontakt

Program polskiej współpracy rozwojowej

Przedstawione poniżej informacje opracowano na podstawie materiałów zawartych w portalu MSZ poświęconym polskiej pomocy rozwojowej: www.polskapomoc.gov.pl

Współpraca rozwojowa to partnerskie współdziałanie pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, organizacjami międzynarodowymi oraz instytucjami niepublicznymi (w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami), którego celem jest zniwelowanie różnic w poziomie rozwoju na świecie poprzez podniesienie jakości życia w krajach słabiej rozwiniętych. Celem współpracy rozwojowej jest redukcja i całkowita eliminacja ubóstwa na świecie.

Nadrzędnym celem polskiej współpracy rozwojowej jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich, w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, przestrzeganie praw człowieka oraz wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, wspieranie trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.

Specyfikę polskiego podejścia do zagadnień rozwojowych podkreśla głębokie przekonanie, wyniesione m.in. z okresu polskiej transformacji społeczno–gospodarczej, świadczące o tym, że niemożliwy jest rozwój i budowa zamożnego społeczeństwa bez demokratyzacji życia publicznego. Dlatego też polska współpraca rozwojowa skupia się m.in. na dwóch priorytetowych obszarach wsparcia: demokracji i prawach człowieka oraz dobrym rządzeniu oznaczającym w szczególności: rozwój regionalny, wzmocnienie kompetencji i zdolności administracji publicznej, wzmocnienie rządów prawa i zwalczanie korupcji; zbliżenie prawa i działań instytucji do standardów UE i międzynarodowych, dostęp do rzetelnej i obiektywnej informacji. 

Założenia dotyczące polskiej współpracy rozwojowej zostały określone w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 oraz w opracowywanych corocznie Planach współpracy rozwojowej na dany rok.*

W wyniku pozytywnej decyzji MSZ projekt współpracy rozwojowej Urzędu KNF nr 348/2016 ,,Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy”, wpisujący się w ww. założenia, został zatwierdzony do sfinansowania w ramach Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.*

* Szczegółowe informacje nt. polskiej współpracy rozwojowej i dokumentów programowych są dostępne na następującej stronie:
www.polskapomoc.gov.pl


do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5