Projekt współpracy rozwojowej nr 348/2016
,,Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy”
Większy tekst
English version
Kontakt

Materiały projektowe

Publikacje wyrażają wyłącznie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Prawa autorskie i majątkowe do wszelkich materiałów i publikacji zamieszczonych w serwisie internetowym projektu współpracy rozwojowej 348/2016 są własnością Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpowszechnianie, kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, utrwalanie, publiczne wykorzystywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, użyczenie, przeróbka materiałów w całości lub części jest zabronione.

Zawartość zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym materiałów i publikacji została opracowana przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Materiały projektowe mogą być wykorzystywane przez pracowników Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy - NSSMC oraz innych upoważnionych organów administracji Ukrainy w sposób przewidziany w założeniach projektu współpracy rozwojowej 348/2016 „Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych Narodowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Ukrainy”.

Numer działania Działanie Termin realizacji
1Raportowanie o transakcjach oraz inne formy przekazywania do instytucji nadzorującej rynek kapitałowy informacji wspierających nadzór nad obrotem na rynkach zorganizowanych. Podstawy prawne raportowania zawarte w przepisach UE. Współpraca międzynarodowa instytucji nadzoru w ramach nadzoru nad obrotem na rynkach zorganizowanych. Nadzór nad działalnością podmiotów zagranicznych nie mających siedziby w UE, zawierających transakcje na terenie UE na instrumentach nadzorowanych przez rodzimy nadzór kapitałowy. Obowiązki informacyjne i raportowe emitentów, inwestorów, instytucji nadzoru, firm inwestycyjnych oraz podmiotów organizujących obrót powstałe w związku z zawieraniem transakcji.17-21 październik 2016
2Obowiązki informacyjne spółek publicznych i ich akcjonariuszy.4-6 październik 2016
3Przejęcia i łączenie spółek na rynku kapitałowym.5-7 lipiec 2016
4Praktyczne aspekty detekcji przestępstw na rynku kapitałowym.27-30 wrzesień 2016
5Wymogi dotyczące standardu świadczenia usług w świetle Dyrektywy MiFID II (CoB) – zachęty, konflikt interesów, doradztwo na zasadzie niezależności, odpowiedniość i adekwatność w świetle MiFID II, ESMA/Komisja Europejska. Wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych w świetle Dyrektywy MiFID II (compliance, audyt wewnętrzny, kontrola wewnętrzna, outsourcing). Wymogi dla pracowników firm inwestycyjnych, pośrednicy – tied agents, ESMA/Komisja Europejska.15-17 listopad 2016
6System rozrachunku papierów wartościowych w Polsce. Zasady Infrastruktury Rynków Finansowych (PFMI); główne zadanie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Polskiej (KDPW), interakcja KDPW z innymi uczestnikami rynku kapitałowego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z Komisją Nadzoru Finansowego (KNF), Skarbem Państwa, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Narodowym Bankiem Polskim; funkcje KDPW, mianowicie funkcja depozytariusza oraz funkcje rozrachunkowe i rozliczeniowe; główne, niedawno wprowadzone zmiany w depozycie, system rozliczeniowy i rozrachunkowy w Rzeczypospolitej Polskiej; wprowadzanie zaleceń w systemie rozrachunku papierów wartościowych (IOSCO CPSS) i zaleceń dla partnerów centralnych (CPSS-IOSCO) przez KDPW.8-9 listopad 2016
7Warunki techniczne i organizacyjne dla podmiotów prowadzących platformy obrotu w oparciu o MiFID2/MiFIR oraz przepisy poziomu 2 (akty wykonawcze do MiFID2/MiFIR), w tym: rynki regulowane, wielostronne platformy obrotu (MTF), zorganizowane platformy obrotu (OTF) oraz zasady współpracy nadzorczej przewidzianej przez MiFID2/MiFIR w powyższym zakresie.29 listopad – 1 grudzień 2016
8Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w podmiotach nadzorowanych na rynku kapitałowym. Przedstawienie przepisów prawa i obowiązujących kodeksów dobrych praktyk odnoszących się do zasad ładu korporacyjnego, obowiązujących podmioty nadzorowane. Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez KNF. Weryfikacja stosowania zasad ładu korporacyjnego w podmiotach nadzorowanych.13-15 wrzesień 2016
9Prowadzenie postępowań sankcyjnych wobec podmiotów nadzorowanych na rynku kapitałowym (firmy inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne). Regulacje prawne krajowe i unijne, metodologia postępowań sankcyjnych.8-11 sierpień 2016
10Efektywne zwalczanie nadużyć na rynku kapitałowym.12-15 lipiec 2016
11Praktyczne zasady dotyczące prowadzenia przez nadzór współpracy międzynarodowej. Przedstawienie propozycji wytycznych w zakresie ustanowienia wewnętrznych zasad współpracy międzynarodowej, w tym zasad zawierania porozumień o współpracy oraz prowadzenia procesu wymiany informacji z zagranicznymi organami nadzoru.30-31 sierpień 2016
12Zapoznanie nadzoru z problematyką aplikacji i realizacji projektów pomocowych, w szczególności długofalowych unijnych projektów współpracy bliźniaczej na podstawie wieloletnich doświadczeń polskiego nadzoru.27 październik 2016

do góryDo góry wydrukujWydrukuj

Certyfikat: ISO 27001
Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Copyright © Komisja Nadzoru Finansowego
Powered by SDL Tridion R5